blow

blow
I
[bləu] n հարված. blow with a hammer/fist հար ված մուրճով/ձեռքով. at a/one blow մի հարվա ծով, միանգամից. come to blows կռվել, կռիվ սկսել. exchange blows կռվել, իրար ծեծել. heavy blow ծանր հարված. It was a heavy blow for her փխբ. Դա ծանր հարված էր նրա համար. strike/hit/deal/inflict a blow հարվածել. go out for a good blow փխբ. գնալ զբոսան քի/օդա փոխվելու
II
[bləu] v փչել. The wind blew hard Քամին ուժեղ էր փչում. երժշ. փո ղ հա րել, փող փչել. blow a horn/trumpet փող փչել, փողհարել. one’s horn ազդանշանել. blow glass ապա կի փչել. blow one’s nose քիթը մաքրել, խնչել. blow a kiss օդային համբույր ուղարկել. blow the money փողերը ծախսել/շռայլել. blow one’s brains out գնդակը ճակատին արձակել, ինքնասպան լինել. I’ll be blowed out if I do Անիծվեմ, թե դա անեմ. blow out հանգցնել. blow out the candle/matches մոմը/լուցկին հանգցնել. blow about/abroad (news) տարածել (լուրեր). blow high/low ինչ էլ որ լինի, ինչ գնով էլ որ լինի. blow over հանդարտվել. The storm blew over Փոթորիկը հանդարտվեց. blow up
1. փչելով ուռցնել.
2. պայթեցնել. blow up the baloon օդա պարիկը փչել. blow up the building շենքը պայ թեց նել. blow one’s own trumpet ինքնագովու թյամբ զբաղվել, գլուխը գովել. It’s blowing gale outside Դրսում ուժեղ քամի է. (հևալ, փնչաց նել). The old man was puffing and blowing Ծե րու կը հևում և փնչացնում էր. տեխ. պայթել, վառ վել. A fuse has blown Ապահովիչը վառվել է/այրվել է. A tire has blow Անվադողը պայթել է. (ցիրուցան անել) Papers were blown about Թղթերը ցիրուցան եղան. blow down ցած գցել. տապալել, քանդել. The tent was blown down Վրանը քանդվեց. blow off մաքրել. blow off steam շոգին բաց թողնել
III
[bləu] v ծաղկել, փթթել. a new - blown rose նոր ծաղկած վարդ

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Blow — Blow, v. t. 1. To force a current of air upon with the mouth, or by other means; as, to blow the fire. [1913 Webster] 2. To drive by a current air; to impel; as, the tempest blew the ship ashore. [1913 Webster] Off at sea northeast winds blow… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • blow — [bləʊ ǁ bloʊ] verb blew PASTTENSE [bluː] blown PASTPART [bləʊn ǁ bloʊn] [transitive] 1. informal if you blow money on something, you spend a lot of money on it, often money that you cannot afford: • He blew his wages on a new stereo …   Financial and business terms

 • Blow — «Blow» Сингл Кеша из альбома …   Википедия

 • Blow — may refer to: *Blowing, or exhalation *Strike (attack) *Drug slang for cocaine * Blow (film), a 2001 American film about drug trafficking * Blow ( My Name Is Earl ), a season 2 episode of My Name is Earl *Blow (drink), a brand of energy drink… …   Wikipedia

 • blow — Ⅰ. blow [1] ► VERB (past blew; past part. blown) 1) (of wind) move creating an air current. 2) propel or be propelled by the wind. 3) expel air through pursed lips. 4) force air through the mouth into (an instrument) to make a sound …   English terms dictionary

 • Blow-Up — Données clés Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar Acteurs principaux David Hemmings …   Wikipédia en Français

 • blow — blow1 [blō] vi. blew, blown, blowing [ME blowen < OE blawan < IE * bhlē : see BLAST] 1. to move with some force: said of the wind or a current of air 2. to send forth air with or as with the mouth 3. to pant; be breathless …   English World dictionary

 • Blow — Blow, v. i. [imp. {Blew} (bl[=u]); p. p. {Blown} (bl[=o]n); p. pr. & vb. n. {Blowing}.] [OE. blawen, blowen, AS. bl[=a]wan to blow, as wind; akin to OHG. pl[=a]jan, G. bl[ a]hen, to blow up, swell, L. flare to blow, Gr. ekflai nein to spout out,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Blow Up — is a club night that was founded in the early 1990s by promoter and DJ Paul Tunkin at a North London pub called The Laurel Tree . The night quickly became the centre of the emerging Britpop scene in Camden attracting long queues of people eager… …   Wikipedia

 • Blow-up — Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Acteurs principaux David Hemmings Vanessa Redgrave Peter Bowles Sarah Miles Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar …   Wikipédia en Français

 • Blow Up — Titre original Blowup Réalisation Michelangelo Antonioni Acteurs principaux David Hemmings Vanessa Redgrave Peter Bowles Sarah Miles Scénario Michelangelo Antonioni Tonino Guerra Edward Bond d après Julio Cortázar …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”